hero_samuveckling

Samhällsutveckling

Hemmaplan är en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och kringliggande fastigheter i områden med stor potential för socioekonomisk tillväxt. Vi investerar i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att med våra centrum som plattform driva en hållbar, positiv och lönsam samhällsutveckling, tillsammans med och för människor som bor och verkar i området.

Social hållbarhet

Hemmaplan investerar i stadsdelar med stor potential för socioekonomisk tillväxt. Vi utvecklar centrumfastigheter för att skapa positiv samhällsutveckling och ge alla lika möjligheter. Vi stärker ekonomiska förutsättningar för att främja social sammanhållning. Hemmaplan skapar trygga mötesplatser med stark kultur och värdegrund, engagerande och inkluderande utveckling som sprider positiva effekter.

  • Lokal utveckling
  • Stärka sociala och ekonomiska förutsättningar
  • Fler jobb, bättre hälsa och mer möjligheter
tab image

Samhällsutveckling

Inom Hemmaplan har vi åtagit oss att vara en långsiktig fastighetsägare som utvecklar och förvaltar centrumfastigheter och kringliggande fastigheter i områden präglade av socioekonomiska utmaningar, för att därigenom driva en positiv samhällsutveckling med och för människor som bor och är verksamma i området. Vi arbetar tillsammans med andra lokala aktörer för att alla ska kunna växa upp med lika möjligheter på sin hemmaplan.

Vi är övertygade om att positiv samhällsutveckling är en hållbar och lönsam affär. Vi har ambitiösa avkastningskrav, men vägen dit går genom att vi når våra hållbarhetsmål, med tydliga målsättningar inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, samt hållbar styrning som förutsättning för arbetet. Vi strävar alltid efter att även koppla vår finansiering till vårt hållbarhetsåtagande, för att än tydligare göra våra hållbarhetsmål affärskritiska.

Vårt arbete är starkt förankrat i vår värdegrund och utgår alltid ifrån våra kärnvärderingar.

Ansvaret för att uppnå våra hållbarhetsmål ligger hos vår fastighetsförvaltning. I förvaltning, utvecklingsprojekt och nyproduktion strävar vi alltid efter att uppnå lämplig miljöcertifiering samt säkerställa positiva sociala och ekonomiska effekter i närområdet som följd av vårt arbete. Klimat- och miljörisker samt sociala risker tas i beaktning i både förvärvs- och utvecklingsskede.

Hemmaplans miljö- och sociala påverkan följs upp i vårt årliga klimatbokslut och hållbarhetsredovisning, vilket tillsammans med förbättringsåtaganden följs upp regelbundet av Hemmaplans styrelse.

Vår värdegrund utgår ifrån mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, ILO:s konventioner och FN:s Barnkonvention, beaktat i vår uppförandekod och policydokument.

feature image

Långsiktiga

Vi är en långsiktig fastighetsägare som investerar i områden där vi kan stärka en positiv samhällsutveckling tillsammans med lokala aktörer, baserat på lokala behov.

feature image

Lyhörda

Vi är lyhörda för att förstå behov, förutsättningar och potential, eftersom vi vet att lokala utmaningar kräver lokala lösningar. Vi inkluderar och samverkar löpande, för att lära hur vi bäst kan utveckla och stärka ett område.

feature image

Handlingskraftiga

Vi väljer att investera i områden, där vi verkligen kan göra skillnad. Vårt mod, engagemang och evidensbaserade lösningar ger en drivande kraft för en positiv samhällsutveckling och alla människor möjlighet att växa med rätt förutsättningar.

Centrumakademin

Genom Centrumakademin identifieras talanger från området som saknar arbete, men som har erfarenhet och kompetens som kanske inte syns i ett traditionellt CV, och som saknar nätverk och socialt kapital. Dessa kopplas ihop med arbetsgivare i Gottsunda Centrum, vilket bidrar till att öka hyresgästers lokala förankring, attrahera nya kundgrupper och säkra hyresgästers kompetensförsörjningsbehov. Under 2023 har 101 personer fått meningsfull sysselsättning genom Centrumakademin. Av dessa har 16 ungdomar fått sitt första jobb och 78 personer har fått långsiktiga anställningar – och lika många hushåll i området har därmed fått en högre och stabilare inkomst.

Inkubatorn

Vi driver en inkubator för lokala entreprenörer. Inkubatorn syftar till att identifiera lokala entreprenörer och erbjuda dem coaching och stöd för att etablera sig i Hemmaplans centrum som entreprenörer, där vi med gemensamma incitament tillsammans arbetar för att växa deras affär, med liten ekonomisk risk för bägge parter. Genom vår inkubator erbjuder vi stöd med affärsutveckling, marknadsföring och lönsamhetsoptimering, tillsammans med samarbetspartners som bland annat Almi. Även redan etablerade lokala entreprenörer med verksamhet i Hemmaplans centrum får stöd genom inkubatorn. Genom vår inkubator för lokala entreprenörer, varav 40% kvinnliga entreprenörer, har sex nya bolag startats i Gottsunda Centrum under 2023, och två av dessa, Manar Abtah och Martha Adeola har redan etablerat sig med permanent butik i centrum.

Cirkulärt matsystem

I Gottsunda har vi tagit fram en färdplan för ett matsvinnsfritt centrum och ett cirkulärt livsmedelsflöde, som optimerar lönsamheten hos våra hyresgäster, skapar utrymme för nya matentrenprenörer och fler arbetstillfällen – samtidigt som vi förändrar narrativet genom att nå ut till hela staden med mat.

By clicking ‘Accept’, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation on the website, analyse website usage and support our marketing activities.